Lidmaatschap
Het lidmaatschap voor de KBO Oud Gastel bedraagt € 22,50 per persoon per jaar. Een koppel (echtpaar of anderszins) die allebei aan activiteiten van de KBO willen deelnemen dienen zich dus individueel aan te melden en contributie te betalen.

Nieuw lidmaatschap in de loop van het jaar:
Voor het 1e jaar dient u zelf het bedrag over te maken. Hierna graag gebruik maken van een incassomachtiging, zie hieronder.
Indien u met ingang van het 2e kwartaal lid wordt is dit voor het 1e jaar € 16,50; met ingang van het 3e kwartaal lid = € 11,25 en met ingang van het 4e kwartaal hoeft u voor dit jaar nog maar € 6,00 te betalen.
Uiteraard geldt deze evenredige vermindering ook bij een gastlidmaatschap (als u buiten de Gemeente Halderberge woont) à € 12,50 per jaar.

Gastlidmaatschap
Is voor die personen die al lid zijn van de KBO in een andere gemeente, (buiten de Gemeente Halderberge) en daarnaast ook lid willen worden van onze afdeling. Gastlidmaatschap is € 12,50 per jaar. Bij aanmelding dient u aan te geven bij welke afdeling u al lid bent en uw lidmaatschapsnummer daar. (Ofwel uw lidmaatschapskaart even tonen.)

Incasso
Het grootste deel van onze leden hebben ons gemachtigd voor incasso van de contributie.
De contributie ad € 22,50 c.q. € 12,50 zal worden geïncasseerd uiterlijk op 1 februari van het nieuwe jaar.

Handmatige betaling
Een zeer beperkt aantal leden heeft ons niet gemachtigd voor incasso. Deze leden worden hierbij verzocht zelf € 22,50 (dan wel € 12,50 voor gastleden) vóór 15 januari van het nieuwe jaar over te maken op rekening NL 70 RABO 0141 1203 12 ten name van KBO Oud Gastel met vermelding van uw lidnummer en Contributie + jaartal.
Wilt u ons alsnog machtigen voor incasso?
Laat dit dan vóór 1 januari weten aan de penningmeester Adri Lazaroms, tel.nr. 0165-512523 of per e-mail: alazaroms@gmail.com
U kunt bij haar ook terecht voor eventuele vragen over de contributie.